Statut

STATUT

PRYWATNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 114

WARSZAWA, UL. KSIĘDZA JANA SZTUKI 13

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§1

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114 zwana dalej Szkołą jest ośmioletnią placówką prowadzoną i nadzorowaną przez jej właściciela Patrycję Rosińską, która pełni rolę organu prowadzącego niepublicznej Szkoły Podstawowej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 60)  wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 48 SPN.

§2

 1. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje właściwy ze względu na siedzibę Szkoły, Kurator Oświaty.
 2. Szkoła jest placówką edukacji twórczej, w której nabywanie wiedzy połączone jest z praktycznym jej wykorzystaniem w różnych aspektach życia.
 3. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym jej działalność.

§3

CELE I ZADANIA SZKOŁY
Szkoła realizuje cele wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy-Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, uwzględniając dodatkowe cele i zadania wpisane do programu wychowawczo-profilaktycznego.

Do zadań Szkoły w szczególności należy:

 1. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego, artystycznego i fizycznego w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
 2. Zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa w Szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
 3. Propagowanie postaw etycznych i kulturowych zgodnych z ogólnie przyjętymi normami życia. Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych.
 4. Realizowanie, pełnego zakresu edukacji podstawowej, ustanowionej przez MEN oraz pełnego zakresu edukacji twórczej, w skład której wchodzą m.in. zajęcia z muzyki, plastyki i teatru.
 5. Organizowanie zajęć praktycznych umożliwiających rozwijanie umiejętności manualnych z wykorzystaniem osiągnięć cywilizacyjnych. 
 6. Organizowanie wyjazdów Szkolnych służących integracji oraz zdobywaniu umiejętności współżycia uczniów w swoich środowiskach.
 7. Realizowanie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka poprzez organizację niewielkich liczebnie oddziałów klasowych.
 8. Umożliwienie uczniom realizacji obowiązku Szkolnego.
 9. Wspieranie potencjału rozwojowego ucznia, w tym wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 10. Organizowanie nauczania w miejscu pobytu ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 11. Szkoła w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów przed przemocą stosuje szczególne środki ochrony małoletnich. Dyrektor w drodze zarządzenia określi Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem, w tym ustali:
 1. standardy zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a pracownikami szkoły;
 2. standardy zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi;
 3. standardy ochrony wizerunku  i danych osobowych małoletnich;
 4. standardy bezpiecznego korzystania z  urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu;
 5. sposób podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 6. sposób reagowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia cyberprzemocy;
 7. sposób reagowania i działań w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnim a pracownikami;
 8. sposób reagowania i działań w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi;
 9. sposób monitorowania i weryfikowania standardów i procedur ochrony małoletnich.
 1. Sposób wykonywania zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 1. W celu wspierania potencjału uczniów i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa  w życiu szkoły i środowiska lokalnego  szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Wychowawcy i nauczyciele w toku bieżącej pracy prowadzą obserwację pedagogiczną, w celu rozpoznania u uczniów  ich potrzeb, możliwości, przyczyn trudności w uczeniu się oraz uzdolnień i zainteresowań. Rozpoznane potrzeby i możliwości oraz wskazania i zalecenia specjalistyczne w opiniach i orzeczeniach są podstawą ustalenia zakresu i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej indywidualnie udzielanej każdemu uczniowi.
 3. Ustalone przez nauczycieli uczących w danej klasie i specjalistów formy pomocy są uzgadniane z Dyrektorem Szkoły i rodzicami ucznia. Na wniosek wychowawcy za zgodą rodziców Dyrektor kwalifikuje uczniów do udziału w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Nauczyciele w toku bieżącej pracy udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na dostosowaniu wymagań edukacyjnych oraz organizacji procesu nauczania, w tym metod, form pracy, tempa pracy do rozpoznanych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
 5. Wychowawca, razem z zespołem nauczycieli uczących dane dziecko i specjalistami zatrudnionymi w szkole raz w roku- na zakończenie roku szkolnego dokonuje oceny efektywności wsparcia udzielanego uczniom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ II

PROWADZENIE SZKOŁY

§ 4

 1. Szkołę prowadzi i nadzoruje Patrycja Rosińska. 
 2. Prowadząca Szkołę:
 1. nadaje statut,
 2. powołuje i odwołuje Dyrektora i zastępcę na czas swojej nieobecności,
 3. ustala wysokość czesnego za naukę i inne opłaty,
 4. zarządza majątkiem Szkoły,
 5. zatwierdza preliminarz  wydatków Szkoły,
 6. zatwierdza roczny budżet finansowy Szkoły,
 7. zatwierdza uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i rozszerzania programów nauczania,
 8. rozstrzyga ewentualne spory między Radą Pedagogiczną, a Dyrektorem Szkoły,
 9. zatwierdza wnioski Dyrektora Szkoły w sprawie: zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynagrodzenia i ich premiowania oraz zwalniania, a także w sprawie organizacji wewnętrznej Szkoły.

              3. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły.

                                       ROZDZIAŁ III

       ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

§5

1.      Organami Szkoły są:

a)     Dyrektor Szkoły

b)     Rada Pedagogiczna

2.      Społecznymi organami Szkoły mogą być: 

a)     Rada Rodziców

b)     Rada Uczniów

§6

DYREKTOR SZKOŁY

       1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje prowadzący Szkołę.

2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla Dyrektora jest organ prowadzący.

       3. Do obowiązków Dyrektora należy: 

a)     opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych Szkoły (program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy Szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny Szkoły, regulamin Szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć, roczny budżet finansowy Szkoły).

b)     opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

c)     dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnianie pracowników,

d)     konsultowanie zatrudniania i zwalniania pracowników z prowadzącym Szkołę,

e)     kierowanie całokształtem działania Szkoły, a w szczególności:

 • przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN, 
 • informowanie Dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów 
 • obowiązku Szkolnego w tutejszej Szkole,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do harmonijnego,
 • ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem  Uczniowskim,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
 • pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 
 • dbałość o powierzone przez  prowadzącego Szkołę mienie Szkoły, 
 • ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • wnioskowanie do prowadzącego Szkołę w sprawie rozwoju bazy materiałowo - technicznej Szkoły,
 • opracowanie projektu wydatków do budżetu Szkoły realizowanie zarządzeń prowadzącego Szkołę oraz uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z jej kompetencjami,
 • okresowe informowanie prowadzącego Szkołę o wynikach jej działania       zgodnie z zadaniami ustalonymi w Statucie,
 • Skreślanie uczniów z listy uczniów Szkoły na podstawie uchwały Rady        Pedagogicznej
 • ustanowienie, wdrożenie i nadzorowanie Standardów Ochrony Małoletnich.

                4. Uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora

Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,
 • zatrudniania i zwalniania pracowników Szkoły po uzgodnieniu z prowadzącym Szkołę,
 • premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,
 • przyjmowania uczniów do Szkoły,
 • formalnej oceny  pracy nauczycieli i innych pracowników,
 • decydowania o organizacji pracy Szkoły i jej funkcjonowania bieżącego,
 • reprezentowania Szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji,
 • wykorzystania środków finansowych  zgodnie z rocznym budżetem finansowym Szkoły 

Dyrektor odpowiada przed prowadzącym Szkołę za:

 • poziom wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad dziećmi, 
 • zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
 • bezpieczeństwo uczniów i pracowników znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny  i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu Szkolnego,
 • celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Szkoły zgodnie z rocznym budżetem finansowym Szkoły,
 • podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i pracowniczej zgodnie z zobowiązującymi przepisami (bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania),
 • organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
 • w przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez prowadzącego Szkołę
RADA PEDAGOGICZNA

§7

 1. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar pracy.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie przewodniczącego, zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej postanowienia są protokołowane.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich Rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
 • uchwalenie regulaminu własnej działalności,
 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikowania, promowania uczniów oraz ukończenia przez nich Szkoły,
 • podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, wymagających jednak uzgodnienia z prowadzącym Szkołę. 

      8.    W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej, sprawę rozstrzygnie prowadzący Szkołę w ciągu czternastu dni.

RADA RODZICÓW

§8

1. Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców, w skład której wchodzą wyłącznie Rodzice dzieci uczących się w Szkole. 

2.     Radę Rodziców tworzy po jednym przedstawicielu z każdej z klas, wybranym w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu Rodziców w każdym roku szkolnym.

3.     Rada Rodziców jest organem kolegialnym podejmującym swe decyzje w drodze uchwał; szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły regulamin Rady Rodziców. Dyrektor przedstawia swoje stanowisko w przedmiocie regulaminu Rady Rodziców w terminie 21 dni od dnia otrzymania na piśmie uchwały o jego podjęciu. Dyrektorowi przysługuje prawo do wniesienia uwag, akceptacji lub odrzucenia regulaminu.

4.     Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły określającym kompetencje Rady Rodziców. Do Rady Rodziców nie stosuje się regulacji zawartych w ustawie o Systemie Oświaty, Karcie Nauczyciela oraz aktach wykonawczych do ww. ustaw. 

5.     Rada Rodziców reprezentuje wszystkich Rodziców dzieci uczących się w Szkole. Rada Rodziców nie może reprezentować interesów poszczególnych Rodziców tak wobec osób i organów zewnętrznych, jak i organów Szkoły, włącznie z organem prowadzącym Szkołę. 

6.     Rada Rodziców ma charakter wyłącznie opiniotwórczo-doradczy. Jej zadaniem jest pomoc w realizacji celów i zadań Szkoły.

7.     Wnioski i opinie Rady Rodziców nie mają charakteru wiążącego. Wniosek oznacza postulat poprawy lub zmiany. Opinia oznacza stanowisko w określonej kwestii. 

8.     Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     wspieranie wychowawczej działalności Szkoły,

b)     opiniowanie planu wychowawczo-profilaktycznego,

c)     podejmowanie inicjatyw służących Statutowej działalności Szkoły,

d)     występowanie z wnioskami i opiniami do Dyrektora Szkoły w sprawach związanych z:

·       organizacją zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

·       organizacją wyjazdów szkolnych, wycieczek,

·       propagowaniem postaw etycznych i kulturowych,

e)     opiniowanie podjęcia i prowadzenia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne,

f)     opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

g)     wnioskowanie wspólnie z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim o nadaniu szkole przez organ prowadzący imienia.

9.     Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek Rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie statutowej działalności Szkoły.

10.  Szczegółowe zasady gromadzenia i wydatkowania tych środków określa regulamin Rady Rodziców.

RADA UCZNIÓW

§9

1.     Uczniowie mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji - Rady Uczniów - zgodnie z art. 55 ustawy o systemie oświaty.

2.     Rada Uczniów działa na podstawie  regulaminu Rady Uczniów, uchwalonego przez ogólne zebranie uczniów, zatwierdzonego przez  Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły. Odmowa zatwierdzenia regulaminu musi zostać umotywowana w formie pisemnej.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA  PRACY SZKOŁY

§10

Szkoła jest placówką niepubliczną  kształcącą dzieci od klasy I do klasy VIII  włącznie. Oddział klasowy liczy do 18 dzieci.

§11

W zakresie edukacji podstawowej Szkoła realizuje programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§12

Plan nauczania Szkoły może być rozszerzony programowo w dziedzinach podstawowych jak i innych na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. Wymaga to decyzji prowadzącego Szkołę.

§13

Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki wypoczynku i rekreacji oraz umożliwia wypicie ciepłego napoju i zjedzenie jednego ciepłego posiłku.

§14

Nadzór pedagogiczny nad personelem Szkoły sprawuje Dyrektor Szkoły.

§15

1.     Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

2.     Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.

3.  Dyrektor Szkoły może powierzyć Radę Uczniów, organizację uczniowską lub działalność uczniowską szczególnej opiece wybranym nauczycielom.

4. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

5. W Szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program  wychowania przedszkolnego.

6. Dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole, szkoła organizuje świetlicę. Szczegółową organizację  świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.

 
 
ROZDZIAŁ V
 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ UCZNIÓW

Zadania związane z bezpieczeństwem pracowników administracji i obsługi.

1.Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:

a) stosowanie i przestrzeganie standardów i procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, wprowadzonych w szkole;

b)  przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

c)  monitorowanie ruchu uczniów i interesantów w szkole;

d) bieżące informowanie Dyrektora o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa uczniów.

2.Pracownicy szkoły realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

NAUCZYCIELE

§16

1.      Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy, Dyrektor Szkoły,

2.      Prawa i obowiązki nauczycieli i wychowawców określają przepisy kodeksu pracy, Karty Nauczyciela, Statutu i Regulaminu Szkoły oraz uchwał Dyrektora.

§17

1.      W szczególności do obowiązków nauczycieli należy:

a)      dbałość o maksymalne osiągnięcia w  pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,

b)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć,

c)     systematyczne pogłębianie i aktualizacja wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

d)     udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów,

e)     uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,

f)     przestrzeganie kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Szkołą.

g)   nauczyciel zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania standardów i procedur ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, wprowadzonych w Standardach Ochrony Małoletnich, w tym w ramach tych procedur informowania Dyrektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego i prowadzenia interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;

h) nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.

i) podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy szkołą a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny „Librus”.

2.      Nauczyciele i wychowawcy w szczególności mają prawo do:

a)     współudziału w formułowaniu programów Szkoły w zakresie nauczania i wychowania 

b)     kreowania własnych metod nauczania i wychowania i stosowania ich na warunkach określonych w §2.

c)     aktywnego współtworzenia oblicza Szkoły.

3.   Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:

a)  zasadami bezpiecznego zachowania i sposobami reagowania w razie niebezpieczeństwa;

b) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

c) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

d) zasadami  zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia;

e) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych.

4. Wychowawcy klas informują uczniów i rodziców  o standardach i procedurach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, które obowiązują w szkole.

5. Opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 

UCZNIOWIE

§18

1. Termin rekrutacji do Szkoły odbywa się z rocznym wyprzedzeniem rozpoczynając od września.

2.     Do Szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy, a do klasy I w szczególnych przypadkach dziecko za zgodą Rodziców i psychologa może być przyjęte o rok wcześniej.

3.      Uczniowie przyjmowani są do Szkoły decyzją Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Pedagogiczną. 

4.     Uczniowie mogą być przyjmowani do Szkoły także w ciągu Roku Szkolnego (jeżeli będą wolne miejsca), nie później jednak niż do połowy drugiego semestru Roku Szkolnego. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zadecydować inaczej co do terminu przyjęcia ucznia.

5.     Przyjęcie dziecka do Szkoły do klas IV-VIII jest poprzedzone rozmową Dyrektora  z Rodzicami oraz rozmową kwalifikacyjną kandydata z wychowawcą klasy i nauczycielami j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

6.     Uczniowie mają, prawo do wybrania Samorządu Uczniowskiego zgodnie z art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji ustawowej.

7.     Uczniowie, mają prawo do wybrania Rzecznika Praw Ucznia z grona nauczycieli.

8.     W razie rażących naruszeń ucznia Dyrektor Szkoły ma prawo zawiesić ucznia w jego prawach.

9.     Uczeń może być skreślony z listy uczniów, w drodze decyzji, w przypadku:

a)     nieprzestrzegania regulaminu Szkoły

b)     palenia tytoniu

c)     picia alkoholu

d)     zażywania środków odurzających

e)     wulgarnego i agresywnego zachowania się w stosunku do kolegów, nauczycieli,   Dyrektora i wszystkich pracowników Szkoły.

Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej 

      Od decyzji skreślenia ucznia przysługuje prawo odwołania się do Kuratora Oświaty.

     Inne obowiązki i uprawnienia uczniów reguluje ”kodeks Szkolny” (regulamin Szkoły), którego projekt wnosi Dyrektor Szkoły do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, 

   Po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Uczniów oraz prowadzącego Szkołę.

                                                   ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

MAJĄTEK I FUNDUSZE SZKOŁY

§19

Majątek Szkoły stanowią ruchomości i fundusze.

§20

Na fundusze Szkoły składają się:

1.      Wpływy uzyskane z wpłat czesnego, którego wysokość wynika z kosztów nauki w danym Roku Szkolnym - dydaktycznym, dokonywane przez Rodziców, opiekunów prawnych uczniów. Koszt nauki w danym roku szkolnym-dydaktycznym dzielony jest, w zależności od woli rodziców na 10 lub 12 miesięcznych rat.

a)     Rodzice ucznia zobowiązani są do uiszczania opłat, w uzgodnionych wysokościach oraz terminach, 

b)     w przypadku nie wywiązywania się Rodziców ucznia ze zobowiązań, o których mowa w §20 pkt 1 dłużej niż dwa miesiące, decyzją Dyrektora Szkoły uczeń może być skreślony z listy uczniów. Decyzja Dyrektora w tej sprawie nie wymaga opinii innych organów Szkoły,

c)     nieterminowe wpłacanie czesnego przez Rodziców ucznia po dniu wyznaczonym każdego miesiąca pociągać będzie za sobą naliczanie odsetek wyszczególnionych w Umowie.


2.      Wpływy uzyskane z jednorazowej wpłaty w formie darowizny, w wysokości  wyszczególnionej w Umowie.


Subwencje, darowizny.

Jeżeli darowizny przekraczają trzykrotną wartość czesnego w skali miesiąca to prowadzący Szkołę może zwolnić tych Rodziców z płacenia czesnego w tym miesiącu.

§21

1.     Prowadzący Szkołę, w szczególnych wypadkach może ze środków finansowych  Szkoły fundować stypendium na pokrycie czesnego dla uczniów, których Rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Powyższa sytuacja ma być wiarygodna, udokumentowana odpowiednią dokumentacją oraz ma być złożona u prowadzącego Szkołę.

2.     Prowadzący Szkołę ustala wewnętrzny regulamin przyznawania stypendium.

3.     Prowadzący Szkołę ma prawo odmówić przyznania stypendium bez podania przyczyn.

                                                                      ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

1.     Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej lub decyzją Dyrektora Szkoły oraz organu prowadzącego.

2.     Władze Szkoły przed zmianą statutu winny uzyskać zgodę organu prowadzącego Szkoły.

§23

1.     Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania.

2.     Zmiana regulaminu organu Szkoły uchwalona jest przez ten organ.

3.     Dotychczasowy regulamin Szkoły i regulaminy organów Szkoły winny być dostosowane do przepisów niniejszego Statutu w terminie jednego miesiąca od dnia jego zatwierdzenia.

 

 

§24

1.     Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest zapoznanie Rodziców, za pisemnym potwierdzeniem, ze Statutem Szkoły, wysokością i terminem opłaty czesnego oraz regulaminem Szkoły, jak też z każdorazową ich zmianą. 

2.     Statut winien być dostępny na terenie Szkoły dla wszystkich zainteresowanych.

§25

Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.